skip to Main Content

Waarderingsbegrippen

Veel voorkomende begrippen

Heeft u toch nog een vraag, neem gerust contact met ons op

Herbouwwaarde Expand

Het bedrag dat benodigd is voor de herbouw van het verzekerde object – op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig – onmiddellijk na de gebeurtenis.

Nieuwwaarde Expand

Het bedrag, zonder korting, benodigd voor het verkrijgen en bedrijfsklaar opstellen van nieuwe zaken van gelijke kwaliteit en met dezelfde of vergelijkbare technische specificaties.

Vervangingswaarde Expand

Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van zaken met dezelfde of vergelijkbare technische specificaties inzake kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardig aan de beschadigde of verloren gegane zaken.

Dagwaarde Expand

Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van gelijke kwaliteit en met dezelfde of vergelijkbare technische specificaties onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door gebruik of slijtage dan wel technische en/of economische veroudering.

Actuele waarde – conform “Besluit actuele waarde” ten behoeve van toepassing in de jaarrekening Expand

Onder de actuele waarde van activa of passiva wordt verstaan: “de waarde die is gebaseerd op actuele marktprijzen of op gegevens die op de datum van waardering geacht kunnen worden relevant te zijn voor de waarde”. Als actuele waarde waartegen activa en passiva in de jaarrekening kunnen worden gewaardeerd, komt, afhankelijk van de soort activa of passiva dan wel van de omstandigheden, in aanmerking de vervangingswaarde, bedrijfswaarde, marktwaarde of opbrengstwaarde. Indien materiële vaste activa of immateriële vaste activa, niet zijnde beleggingen, worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de vervangingswaarde.

Waardering geschiedt tegen de bedrijfswaarde indien en zolang deze lager is dan de vervangingswaarde. Waardering geschiedt tegen de opbrengstwaarde indien de rechtspersoon heeft besloten de materiële of immateriële vaste activa, niet zijnde beleggingen, te verkopen.

Indien financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de marktwaarde.

Indien activa, niet zijnde financiële instrumenten die opbrengsten kunnen opleveren als belegging, worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de marktwaarde.

Als benadering van de marktwaarde kan de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen worden gehanteerd.

Vervangingswaarde Expand

Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: “het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van een actief dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, verbruikt of voortgebracht, een ander actief te verkrijgen of te vervaardigen dat voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke betekenis heeft”.

Bedrijfswaarde Expand

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan: “de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen geschatte toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf”.

Opbrengstwaarde Expand

Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: “het bedrag waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, onder aftrek van nog te maken kosten”.

Marktwaarde Expand

Onder de marktwaarde wordt verstaan: “het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn”.

Reële waarde Expand

Onder de regels van de International Financial Reporting Standards (IFRS) dient bij waardering op basis van geherwaardeerde waarde (herwaarderingsmodel) te worden uitgegaan van de reële waarde op het moment van de herwaardering.

Volgens IAS 16 en IAS 40 wordt de reële waarde (marktwaarde) gedefinieerd als: “het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld in een zakelijke objectieve transactie tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn”.

Onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik Expand

Onder de onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaken gebruikelijke wijze en bij gelijkblijvende locatie en gebruik, zal kunnen opbrengen”.

Onderhandse verkoopwaarde Expand

Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaken gebruikelijke wijze, zal kunnen opbrengen”.

Liquidatiewaarde Expand

Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij een gedwongen openbare verkoop, op een door de wet voorgeschreven wijze, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaken gebruikelijke wijze, zal kunnen opbrengen”.

Waarde in het economische verkeer Expand

Onder de waarde in het economische verkeer wordt verstaan: “het bedrag gelijk aan de prijs die bij aanbieding ten verkoop, op de voor de zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed”.

Huurwaarde Expand

Onder de huurwaarde van een zaak wordt verstaan: “het bedrag dat de huurder verschuldigd is aan de verhuurder als redelijke tegenprestatie voor het uitsluitend gebruik van de zaak, uitgaande van de voor dat soort zaken meest gebruikelijke voorwaarden en condities”.

Direct advies van een erkende taxateur?

Laat een van onze erkende taxateurs vandaag nog contact met u opnemen

Direct advies
Back To Top