skip to Main Content

Het Deltaplan Duurzame Renovatie is in het leven geroepen om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs (2016). Het plan is een meerjarig verduurzamingsprogramma voor de utiliteit; niet alleen commercieel vastgoed (kantoren, retail en logistiek), maar ook maatschappelijk vastgoed, waaronder scholen en zorg. Doel? De gebouwde omgeving Paris Proof maken.

Deltaplan Duurzame Renovatie: Centrale vraag

De bestaande utiliteitsbouw is een sector die nog niet goed vertegenwoordigd was in het Nederlandse energiebeleid, terwijl deze maar liefst 40% van de CO2-emissie in de gebouwde omgeving veroorzaakt. Centraal in het Deltaplan Duurzame Renovatie staat de vraag hoe de gebouwde omgeving, goed voor ruim een derde van het energiegebruik, aan de klimaatdoelstellingen van Parijs kan voldoen. Met andere woorden: hoe wordt de gebouwde omgeving op tijd ‘Paris Proof’?

Het Deltaplan is een initiatief van Dutch Green Building Council 

Het Klimaatakkoord van Parijs is voor Dutch Green Building Council (DGBC) aanleiding geweest een Deltaplan Duurzame Renovatie voor utiliteitsgebouwen en woningen te ontwikkelen. Het Deltaplan is een landelijke beweging waarbij vele bedrijven, kennisinstituten, overheidsinstanties en brancheorganisaties inmiddels zijn aangesloten. Het doel van het Deltaplan Duurzame Renovatie is de gebouwde omgeving Paris Proof maken voor 2050. Sterker nog, DGBC wil dit doel al in 2040 behalen, eerder dan het kabinet. In het Deltaplan pleit DGBC voor een inhaalslag, om aan het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen. Dat betekent dat gebouwen verregaand energiezuinig zijn en dat de dan nog bestaande energiebehoefte geheel duurzaam wordt opgewekt. Dit kan bijvoorbeeld met grootschalige inzet van onder meer isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, energiezuinige apparaten en LED-verlichting.

Het klimaatakkoord

Op 4 november 2016 trad het akkoord van Parijs (ook Parijs-akkoord of klimaatakkoord genoemd) in werking. In het akkoord wordt de bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Bovendien wordt het streven vastgelegd om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. Verder moet er snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot.

Deltaplan Duurzame Renovatie in de praktijk

In de aanloop naar het Deltaplan Duurzame Renovatie is uitgegaan van het huidige energiegebruik van de sector en aangenomen dat het potentieel van alle bekende hernieuwbare energie soorten in ons land in 2050 ten volle wordt benut. Vervolgens is bepaald wat het maximale energiegebruik mag zijn om te kunnen spreken van een Paris Proof utiliteitsbouw. Het energiegebruik is daarbij steeds uitgedrukt in kWh per m2.
De lat is hoog gelegd. Op dit moment verbruiken kantoren nog gemiddeld 200 kWh per m2 bruto vloeroppervlak (BVO) per jaar. Voor een Paris Proof-kantoor geldt een voorlopig getal van 50 kWh per m2.
Het kantoor van ABN AMRO in Alkmaar komt voor 2016 uit op een gebruik van ruim 40 kWh per m2. Daarmee is dit, voor zover bekend, het eerste gerenoveerde kantoorgebouw dat kan worden aangemerkt als Paris Proof.

Een werkgroep per sector

Het Deltaplan Duurzame Renovatie omvat vijf werkgroepen voor de gebouwfuncties kantoren, scholen, zorggebouwen, retail en logistiek. Directieleden van gerenommeerde bedrijven in Nederland staan aan het roer van deze werkgroepen. Iedere werkgroep ontwikkelt een routekaart om de verduurzamingsambitie binnen het segment te realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat bijvoorbeeld een kantoorgebouw uiteindelijk maximaal 50 kilowattuur (kWh) per vierkante meter per jaar mag verbruiken. Voor andere gebouwfuncties zijn soortgelijke getallen vastgesteld. Ongeacht de functie komt dat neer op een besparing van 2/3 ten opzichte van nu. Het resterende 1/3 deel van het huidige verbruik wordt door duurzame energie ingevuld, zoals windparken en geothermie. Dat gaat veel verder dan de huidige verplichting voor onder andere kantoren om in 2023 een C-label en in 2030 een A-label te hebben.

Verschillende sectoren, andere energiebehoefte

Er wordt gekeken naar de hoeveelheid energie die een gebouw mag gebruiken om zich Paris Proof te noemen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in type vastgoed, bijvoorbeeld of een winkel of bedrijfshal wel of niet gebruikt maakt van koeling. Denk bijvoorbeeld aan supermarkten of de logistieke centra daarvan. En vervolgens gaat het om de vraag welke maatregelen eigenaars en gebruikers moeten nemen om aan deze vereisten te voldoen. En vooral hoe zij daarvoor in beweging zijn te krijgen. Anderzijds probeert DGBC het natuurlijk ook aantrekkelijk te maken voor vastgoedeigenaren om te verduurzamen. Een van de concrete voorstellen is bijvoorbeeld de introductie van all-in-huren bij kantoren waarin de energiekosten al zijn meegenomen. Zo profiteert de eigenaar direct van investeringen in verduurzaming, door een lagere energierekening.

BREEAM certificatie

DGBC ontwikkelt en beheert het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk. Dit is nationaal en internationaal hét keurmerk om de duurzame prestaties van gebouwen (nieuwbouw en bestaand), sloopprojecten en gebieden te beoordelen. Martin Mooij, hoofd certificering & beheer bij Dutch Green Building Council (DGBC): ‘Het principe van onze keurmerken is: voldoe je precies aan de bouwregelgeving dan sta je op nul. Alles wat je beter doet levert punten op. Er bestaat nog vaak een beeld dat de prestatie-eisen vanuit de bouwregelgeving voor een hoge kwaliteit staan, maar dat is een misplaatst beeld. Het Bouwbesluit regelt alleen het minimale niveau. Vooral de regels voor bestaande bouw vormen een absolute ondergrens’.

Voor een BREEAM certificaat of meer informatie daarover, kunt u bij ons terecht! Het Waarderingsinstituut is aangesloten bij DGBC en mag, als duurzaamheidsexpert, het BREEAM-NL keurmerk uitreiken.

Praktisch

Duidelijk

Realistisch

Slagvaardig

Ontdek vandaag nog wat wij voor jou kunnen betekenen!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

Back To Top